Przygotowanie do zabiegu

Za­bieg Tech­ni­ką Bo­we­na po­le­ga na wy­ko­ny­wa­niu przez te­ra­peu­tę spe­cy­ficz­nych 'Ru­chów Bo­we­na’. Są to delikatne ruchy wykonywane pal­ca­mi dło­ni na mię­śniach, ścię­gnach, wię­za­dłach i tkan­ce łącz­nej pa­cjen­ta, wpra­wia­ją­c te struk­tu­ry w de­li­kat­ną wi­bra­cję. Wi­bra­cja ta roz­cho­dzi się po ca­łym or­ga­ni­zmie, mobilizując go do uru­cho­mie­nia pro­ce­sów sa­mo­le­cze­nia. Po­mię­dzy każ­dą se­kwen­cją ru­chów na­stę­pu­je ko­niecz­na kil­ku­mi­nu­to­wa prze­rwa, w cza­sie któ­rej pa­cjent le­ży i od­po­czy­wa w sa­mot­no­ści, pod­czas gdy je­go cia­ło wy­ko­rzy­stu­je po­trzeb­ny dla sie­bie czas do prze­sła­nia i prze­two­rze­nia sy­gna­łów oraz za­ini­cjo­wa­nia pro­ce­sów na­praw­czych. Czas tr­wania za­bie­gu wy­no­si ok. 15 – 45 mi­nut, czy­li na se­sję na­le­ży prze­zna­czyć ok go­dzi­nę.  Te­ra­peu­ta Bo­we­na nie zaj­mu­je się dia­gno­zo­wa­niem. Prze­bieg te­ra­pii usta­la na pod­sta­wie wy­wia­du z pa­cjen­tem, do­star­czo­nych przez nie­go wy­ni­ków ba­dań i wła­snej ob­ser­wa­cji. Se­sje te­ra­peu­tycz­ne wy­ko­nu­je się co 5 do 10 dni – naj­le­piej raz w ty­go­dniu. Te­ra­peu­ta mo­że pra­co­wać za­rów­no na go­łej skó­rze jak i po­przez cien­ką ba­weł­nia­ną odzież. Naj­częst­szą na­tych­mia­sto­wą re­ak­cją na wy­ko­na­ne ru­chy jest głę­bo­kie od­prę­że­nie, a na­wet zasypia­nie.  Od­prę­że­nie do­ty­czy za­rów­no na­pię­cia mię­śnio­we­go, jak i sa­mo­po­czu­cia psy­chicz­ne­go. Pow­szech­nie też pa­cjen­ci od­czu­wa­ją róż­ne­go ro­dza­ju wra­że­nia w ca­łym cie­le, lub w nie­któ­rych je­go czę­ściach, któ­re de­fi­niu­ją na swój spo­sób, np. uczu­cie cie­pła, zim­na, mro­wie­nie, wi­bra­cje, prze­pływ ener­gii, drę­twie­nie, ból, roz­luź­nie­nie, roz­cią­ga­nie, przy­śpie­szo­ne bi­cie ser­ca, rów­nież reak­cje emo­cjo­nal­ne (śmiech, płacz itp.). Ja­ka­kol­wiek zmia­na sa­mo­po­czu­cia, czy to od­czu­wa­na przez pa­cjen­ta, czy za­ob­ser­wo­wa­na przez te­ra­peu­tę, jest ob­ja­wem po­zy­tyw­nym – ozna­cza że organizm pod­jął pra­cę. Pierw­sze efek­ty te­ra­peu­tycz­ne mo­gą być za­uwa­żal­ne już po pierw­szej se­sji.